中文版
2018 - 2021
author:admin
编号: 期刊名:
卷期: 年份:

2021

4. Xie, DG, Wan, L and Shan, ZW, Hydrogen enhanced cracking via dynamic formation of grain boundary inside aluminium crystal, Corrosion Science, 183, 109307 (2021) 

3. Huanhuan Lu,Zhangjie Wang,DiYun,Ju Li and Zhiwei Shan, A new approach of using Lorentz force to study single-asperity friction inside TEM, Journal of Materials Science & Technology, 84,43-48 (2021)   03.pdf

2. Li Lu-Lu, Su Yanqing, Beyerlein Irene J. and Han Wei-Zhong, Interface-facilitated stable plasticity in ultra-fine layered FeAl/FeAl2 micro-pillar at high temperature, Science Advances, 6,39 (2021)

1. Ren, Lingbao; Boehlert, Carl J.; Quan, Gaofeng, The effect of Y and Nd additions on the microstructure and creep behavior of AZ80, Materials Science and Engineering: A, 801, 140397(2021)   01.pdf


2020

256. Peng, B; Peng, RC; Zhang, YQ; Dong, GH; Zhou, ZY*; Zhou, YQ; Li, T*; Liu, ZJ; Luo, ZL; Wang, SH; Xia, Y; Qiu, RB; Cheng, XX; Xue, F; Hu, ZQ; Ren, W; Ye, ZG; Chen, LQ; Shan, ZW; Min, T; Liu M, Phase transition enhanced superior elasticity in freestanding single-crystalline multiferroic BiFeO3 membranes, Journal of Materials Science & Technology, 84,43-48(2020)   256.pdf

255. Tian, L; Tonnies, D; Hirsbrunner, M; Sievert, T; Shan, ZW, Effect of Hydrogen Charging on Pop-in Behavior of a Zr-Based Metallic Glass, Metals, 10,1(2020)   255.pdf

254. Jiang, Ting-Ting; Wang, Xu-Dong; Wang, Jiang-Jing; Zhou, Yu-Xing; Zhang, Dan-Li; Lu, Lu; Jia, Chun-Lin; Wuttig, Matthias; Mazzarello, Riccardo; Zhang, Wei, In situ study of vacancy disordering in crystalline phase-change materials under electron beam irradiation, Acta Materialia, 187,103-111(2020)   254.pdf

253. Li, Yao; Chen, Kai; Dang, Xiaofeng; Zhang, Fengying; Tamura, Nobumichi; Ku, Ching-Shun; Kang, Huijun; Wenk, Hans-Rudolf, XtalCAMP: a comprehensive program for the analysis and visualization of scanning Laue X-ray micro-/nanodiffraction data, Journal of Applied Crystallography, 53, 1392-1403(2020)   253.pdf

252. Zhang, Wei; Ma, Evan, Unveiling the structural origin to control resistance drift in phase-change memory materials, Materials Today, 41, 156-176(2020)   252.pdf

251. Qi, Xiaoqun(1); Yang, Ying(1); Jin, Qiang(1); Yang, Fengyi(1); Xie, Yong(1); Sang, Pengfei(2); Liu, Kun(3); Zhao, Wenbin(1); Xu, Xiaobin(1); Fu, Yongzhu(2); Zhou, Jian(3); Qie, Long(1); Huang, Yunhui(1), Two-Plateau Li-Se Chemistry for High Volumetric Capacity Se Cathodes, Angewandte Chemie - International Edition, 59, 13908– 13914(2020)   251.pdf

250. Liu, Si-Mian; Beyerlein, Irene J.; Han, Wei-Zhong, Two-dimensional vacancy platelets as precursors for basal dislocation loops in hexagonal zirconium, Nature Communications, 11(1), 5766(2020)   250.pdf

249. Zhang, Jie-Wen; Leu, Brandon; Kumar, M. Arul; Beyerlein, Irene J.; Han, Wei-Zhong, Twin hopping in nanolayered Zr-2.5Nb, Materials Research Letters, 8(8), 307-313(2020)   249.pdf

248. Li, Yan; Bao, Hongwei; Zhou, Jian; Ma, Fei, Tunable charge density wave in a lateral black/blue phosphorene heterostructure: A first-principles calculation, PHYSICAL REVIEW B, 102(16), 165308(2020)   

247. Shen, Qiuyan(1,2); Yuan, Zhanwei(1,2); Liu, Huan(1,2); Zhang, Xuemin(1); Fu, Qinqin(3); Wang, Quanzhao(4), The damage mechanism of 17vol.%SiCp/Al composite under uniaxial tensile stress, Materials Science and Engineering: A, 782(2020)   247.pdf

246. Wang, Xudong; Tan, Jieling; Han, Chengqian; Wang, Jiang-Jing; Lu, Lu; Du, Hongchu; Jia, Chun-Lin; Deringer, Volker L.; Zhou, Jian; Zhang, Wei, Sub-Angstrom Characterization of the Structural Origin for High In-Plane Anisotropy in 2D GeS2, ACS NANO, 14(4), 4456-4462(2020)   246.pdf

245. Zhou, Yu-Xing; Zhang, Han-Yi; Deringer, Volker L.; Zhang, Wei, Structure and Dynamics of Supercooled Liquid Ge2Sb2Te5 from Machine-Learning-Driven Simulations, PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS, 2000403(2020)    245.pdf

244. Li, Pei; Hou, Danhui; Han, En-Hou; Chen, Rongshi; Shan, Zhiwei, Solidification of Mg-Zn-Zr Alloys: Grain Growth Restriction, Dendrite Coherency and Grain Size, ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS, 33(11), 1477-1486(2020)    244.pdf

243. Qin, Yuanbin; Nie, Zhiyu; Ma, Chao; Huang, Longchao; Yang, Yueqing; Fu, Qinqin; He, Weifeng; Xie, Degang, Simple nanoindentation-based method for determining linear thermal expansion coefficients of micro-scale materials, Journal of Materials Research, 35(23-24), 3202-3209(2020)    243.pdf

242. Liu, Si-Mian; Li, Shi-Hao; Han, Wei-Zhong, Revealing the Dynamics of Helium Bubbles Using In Situ Techniques, JOM, 72(6), 2352-2362(2020)    242.pdf

241. Xu, Ming(1); Mai, Xianliang(1); Lin, Jun(1); Zhang, Wei(2); Li, Yi(1); He, Yuhui(1); Tong, Hao(1); Hou, Xiang(3); Zhou, Peng(3); Miao, Xiangshui(1), Recent Advances on Neuromorphic Devices Based on Chalcogenide Phase-Change Materials, Advanced Functional Materials, 12:347(2020)    241.pdf

240. Wang, Qi; Ding, Jun; Zhang, Longfei; Podryabinkin, Evgeny; Shapeev, Alexander; Ma, Evan, Predicting the propensity for thermally activated beta events in metallic glasses via interpretable machine learning, Npj Computational Materials, 6 ,1,194(2020)      240.pdf

239. Liu, Di(1); Li, Hao(1); Song, Longfei(1); Zhu, Xinxu(1); Qin, Yuanbin(2); Zu, Hongliang(1); He, Junyu(1); Yang, Zaixing(3); Wang, Fengyun(1), Modulating electrical and photoelectrical properties of one-step electrospun one-dimensional SnO2 arrays, Nanotechnology, 31, 33(2020)    239.pdf

238. Fan, Zhao(1); Ding, Jun(2); Ma, Evan(1), Machine learning bridges local static structure with multiple properties in metallic glasses, Materials Today, 40(2020)    238.pdf

237. Wang, Zaifa(1); Tang, Yongfu(1,2); Zhang, Liqiang(1,3); Li, Meng(4); Shan, Zhiwei(4); Huang, Jianyu(1,5), In Situ TEM Observations of Discharging/Charging of Solid-State Lithium-Sulfur Batteries at High Temperatures, Small, 16, 28 (2020) 

236. Liu, Bo-Yu(1); Liu, Fei(1); Li, Bin(2); Nie, Jian-Feng(3,4); Shan, Zhi-Wei(1), In Situ TEM Investigation of c+a Dislocations in Magnesium, Minerals, Metals and Materials Series, 135-139 (2020)

235. Zhu, Xinxu(1); Li, Yijie(1); Zhang, Hongchao(1); Song, Longfei(1); Zu, Hongliang(1); Qin, Yuanbin(2); Liu, Lei(3); Li, Ying(1); Wang, Fengyun(1), High-performance field effect transistors based on large ratio metal (AlGaCr) doped In2O3 nanofibers, Journal of Alloys and Compounds, 830 (2020)  

234. Tian, Lin; Yang, Yue-Qing; Meyer, Tobias; Toennies, Dominik; Roddatis, Vladimir; Voigt, Hendrik; Zhao, Xin-Ai; Wang, Zhang-Jie; Xie, De-Gang; Seibt, Michael; Volkert, Cynthia A.; Shan, Zhi-Wei, Environmental transmission electron microscopy study of hydrogen charging effect on a Cu-Zr metallic glass, Materials Research Letters, 8(12), 439-445 (2020)    234.pdf

233. Yuan, Zhanwei(1); Tian, Wenbin(1); Li, Fuguo(2); Fu, Qinqin(3); Wang, Xingang(1); Qian, Weifeng(1); An, Wangcong(1), Effect of heat treatment on the interface of high-entropy alloy particles reinforced aluminum matrix composites, Journal of Alloys and Compounds, 822 (2020)    233.pdf

232. Liu, Bing-Yang(1); Zhou, Gen-Shu(1); Ren, Ying(1); Zhou, Fan(1); Cao, Ya-Xin(1); Li, Zhong-Qi(2); Zhao, Jin-Feng(2), Effect of coating thickness on conductivity and corrosion resistance of electroless ni-p on aluminum alloy, Surface Technology, 49(6),  276-283 (2020)       

231. Yang, Penglu(1); Banerjee, Sneha(1); Kuang, Wenjun(2); Ding, Yu(3); Ma, Quan(3); Zhang, Peng(1), Current crowding and spreading resistance of electrical contacts with irregular contact edges, Journal of Physics D: Applied Physics, 53(48), 485303 (2020)       231.pdf

230. Zhou, Yuxing; Sun, Liang; Zewdie, Getasew M.; Mazzarello, Riccardo; Deringer, Volker L.; Ma, Evan; Zhang, Wei, Bonding similarities and differences between Y-Sb-Te and Sc-Sb-Te phase-change memory materials, Journal of Materials Chemistry C, 8(11), 3646-3654 (2020)       230.pdf

229. Sun, Xiaofei; Li, Meijuan; Ndahimana, Anastase; Ding, Peng; Xu, Youlong; Hu, Qiongdan; Chen, Kai; Feng, Tianyu, Biomimetic Synthesis of Ear-of-wheat-shaped Manganese Oxide Nanoparticles on Carbon Nanotubes for High-capacity Lithium Storage, ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS, 0,1-10 (2020)                 229.pdf

228. Huang, Longchao; Tang, Xinkai; Jiang, Guochen; Fang, Kaixuan; Yao, Kefu; Zhang, Zhengjun; Chen, Na; Shan, Zhiwei, A high-strength Co-Fe-Ta-B metallic-glass phase enabled tensile plasticity in Co-Fe-Ta-B-O oxide glass matrix nanocomposites, Applied Physics Letters, 116(8), 81903 (2020)                 228.pdf

227. Xiaohui Ning, Chenzheng Liao and Guoqing Li, Electrochemical properties of Ca-Pb electrode for calcium-based liquid metal batteries, International Journal of Mineral, Metallurgy and Materials, 27,12, (2020)                 227.pdf

226. Junchang Zhang, Bo Zhao, Wenkai Liang, Genshu Zhou, Zhiqiang Liang, Yawen Wang,Jiangying Qu,* Yinghui Sun,* and Lin Jiang*, Three-Phase Electrolysis by Gold Nanoparticle on Hydrophobic Interface for Enhanced Electrochemical Nitrogen Reduction Reaction, Advance Science, 7 ,22, (2020)                 226.pdf

225. Hans-Rudolf Wenk,Brian Chase Chandler,Kai Chen,Yao Li,Nobumichi Tamura and Rong Yu, Residual lattice strain in quartzites as a potential paleo-piezometer, Geophysical Journal International, 0,1-16, (2020)                 225.pdf

224. J. Meadows, F. Perosanz, J. Stairmand, K. Mottershead, P. Andresen, M. Toloczko, w. kuang, S. Ritter, M. Bjurman, L. Zhang, M. Ernestova, A. Toivonen, International Round-Robin on Stress Corrosion Crack initiation of Alloy 600 material in PWR Primary water, Corrosion,  (2020)           

223. L.L. Fan, M.Y. Zhou, L.B. Ren, H.Y. Li, H.T. Zhang, T.H. Lu, C.L. Liu, G.F. Quan, The Effect of Equal Channel Angular Pressing on Coarsening Kinetics of AZ80-0.2Y-0.15Ca Alloy in Semisolid State, Advanced Engineering Materials, 2000415 (2020)                                                                                                                                                                                                                         179

222. Li LL, Su YQ, Beyerlein IJ, Han WZ, Achieving room temperature brittle-to-ductile transition in ultra-fine layered Fe-Al alloys, Science Advances, 6, abb6658(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      179

221. W. Kuang, M. Song, X. Feng,  Insight into the acceleration in oxidation kinetics ahead of stress corrosion crack of alloy 690 in simulated PWR primary water, Corrosion Science, 176,108943 (2020)                                                                                                                                                                                                                           179

220. Xiao-hui Ning, Chen-zheng Liao, and Guo-qing Li, Electro chemical properties of Ca-Pb electrode for calcium-based liquid metal batteries, International Journal of Mineral, Metallurgy and Materials, doi.org/10.1007/s12613-020-2150-9(2020)                                                                                                                                                                                                                           179

219. Xiaoqun Qi, Ying Yang, Qiang Jin, Fengyi Yang, Yong Xie, Pengfei Sang, Kun Liu, Wenbin Zhao, Xiaobin Xu, Yongzhu Fu, Jian Zhou, Long Qie, Yunhui Huang, Two-Plateaus Li-Se Chemistry for High-Volumetric-Capacity Se Cathodes,  Angew. Chem. Int. Ed., 59, 13908– 13914 (2020)                                                                                                                                                                                                                           179

218. Yiming Pan and Jian Zhou, Toggling valley-spin locking and nonlinear optical properties of single-element multiferroic monolayers via light, Physical Review Applied, 14, 014024 (2020)                                                                                                                                                                                                                         179

217. Jian Zhou, Sheng Mao, and Shunhong Zhang, Noncontacting optostriction driven anisotropic and inhomogeneous strain in two-dimensional materials, Physical Review Research, 2, 022059 (2020)                                                                                                                                                                                                                         179

216. H. M. R. Ahamd and Jian Zhou, Intercalation induced ferromagnetism in group-V transition metal dichalcogenide bilayer, AIP Advances, 10, 4(2020)                                                                                                                                                                                                                                179

215. Yuecun Wang., Li, M., Yang, Y., Zhao, X., Ma, E., & Shan, Z., In-situ surface transformation of magnesium to protect against oxidation at elevated temperatures, JMST, 369 ,6503(2020)                                                                                                                                                                                                                                179

214. Tian-Ran Wei, Min Jin, Yuecun Wang, Hongyi Chen, Zhiqiang Gao, Kunpeng Zhao, Pengfei Qiu, Zhiwei Shan, Jun Jiang, Rongbin Li, Lidong Chen, Jian He, Xun Shi, Exceptional plasticity in the bulk single-crystalline van der Waals semiconductor InSeScience, 369, 6503 (2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            179

213. Tao Dai, Lie Yang, Xiaohui Ning,Danli Zhang,R. Lakshmi Narayan,Ju Li,Zhiwei Shan, A low-cost intermediate temperature Fe/Graphite battery for grid-csale energy storage,  Energy Storage Materials, 25, 801-810(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         179

212. 李晶, 秦元斌, 宁晓辉, 改进高温固相法制备磷酸锰铁锂正极材料, 材料导报, 34, 16001-16005(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            179

211. Bo-Yu Liu, Fei Liu, Bin Li, Jian-Feng Nie, Zhi-Wei Shan, In Situ TEM Investigation of [c+a] Dislocations in MagnesiumMagnesium Technology, 5,135-139(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         179

210.Jian Zhou, Tailoring geometric phases of two-dimensional functional materials under light: a brief review.,Int. J. Smart & Nano Mater.,11, 191–206(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         179

216. Fei Liu, Bo Yang, Bo-Yu Liu, Jiao Li, Zhi-Min Chang, Zhi-Wei Shan, Producing Pure Magnesium Through Silicothermic Under the Atmospheric Pressure, Magnesium Technology, 309-312(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 179

208. Bo Yang, Fei Liu, Bo-Yu Liu, Zhi-Min Chang, Lu-Yao Mao, Jiao Li, Zhi-Wei Shan, Producing High Purity Magnesium (99.99%) Directly by Pidgeon Process, Magnesium Technology, 299-302(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 179

207. Yue-Cun Wang, Bo-Yu Liu, Zhi-Wei Shan, Design of the Magnesium Composite with High Corrosion Resistance and High Deformability, Magnesium Technology, 231-234(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 179

206. Jing Li , Chaowei Guo , Yuanbin Qin, Xiaohui Ning, Ascorbic acid-assisted solvothermal synthesis of LiMn1-xFexPO4/C nanoparticles for high-performance Li-ion cathode materials,  Materials Technology, 35, 565–571(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 179

205.Yang PJ, Han WZ, Enhanced oxidation resistance in refractory niobium by surface Ti+/Si+ implantation.,Corrosion Science, 163, 108297(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 179

204. Zheng RY, Han WZ, Comparative study of radiation defects in ion irradiated bulk and thin-foil tungsten, Acta Materialia,186,162-171(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 179

203. Li SH, Gao N, Han WZ, In-situ study of initiation and extension of nano-thick defect-free channels in irradiated nickel, Journal of Materials Science & Technology, 58, 114-119(2020)                                                                                                                                                                                                                                 179

202. Liu SM, Li SH, Han WZ, Revealing the dynamics of heium bubbles using in-situ techniques, JOM, 72, 2352–2362(2020)                                                                                                                                                                                                                                   179

201. Jian Zhang, Wei-Zhong Han, Oxygen solutes induced anomalous hardening, toughening and embrittlement in body-centered cubic vanadium, Acta Materialia, 196,122-132(2020)                                                                                                                                                                                                                                 179

200. YaoLi, Kai Chen. Lakshmi Narayan, Upadrasta Ramamurty,Yudong Wang, Juncheng Long, Nobumichi Tamura, Xin Zhou, Multi-scale microstructural investigation of a laser 3D printed Ni-based superalloy, Additive Manufacturing, 34, 101220 (2020)                                                                                                                                                                                                                                 179

199. W. Kuang, H. Yue, X. Feng, B. Yang, C. Guo, A novel test technique for the mechanistic study of initiation of environmentally assisted cracking on a Ni–30Cr–10Fe alloy in simulated pressurized water reactor primary water, Scripta Materialia, 189,122-128(2020)                                                                                                                                           179

198. Chixia Tian, Yahong Xu, Wang Hay Kan, Dimosthenis Sokaras, Dennis Nordlund, Hao Shen, Kai Chen, Yijin Liu, and Marca Doeff, Distinct surface and bulk thermal behaviors of LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 cathode materials as a function of state of charge, ACS Applied Materials & Interfaces, 12, 11643−11656(2020)                                                                                                                                                                                                                                                 179

197. Y.Y. Guo, G.F. Quan, Y.L. Jiang, L.B. Ren, L.L. Fan, H.H. Pan*, Formability, microstructure evolution and mechanical properties of wire arc additively manufactured AZ80M magnesium alloy using gas tungsten arc welding, Journal of Magnesium and Alloys, 5,6-21, (2020)                                                                                                                                                                                                                                                 179

196.  Hao Shen,Eongyu Yi, Stephen Heywood,Dilworth Y. Parkinson, Guoying Chen, Nobumichi Tamura,Stephen Sofie, Kai Chen, and Marca M. Doef, Scalable freeze tape casting fabrication and pore structure analysis of 3D LLZO solid-state electrolytes, ACS Applied Materials & Interfaces, 12, 3494−35012020                                                                                                                                                                                                                                                 179

195. M.Y. Zhou, L.B. Ren, M. Gupta*, L.L. Fan, Y.W.X. Zhang, T.H. Lu, G.F. Quan*, Progress in Research on Hybrid Metal Matrix Composites, Journal of Alloys and Compounds , 838,155,274,(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         179

194. L.B. Ren*, M.Y. Zhou, C.J. Boehlert, G.F. Quan*, Multi-microalloying mediated grain growth and texture evolution during the high-temperature static recrystallization of AZ80 alloys, Journal of Alloys and Compounds, 834, 155077(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         179

193.L.B. Ren, M.Y. Zhou, T.H. Lu, L.L. Fan, Y.Y. Guo, Y.W.X. Zhang, C.J. Boehlert*, G.F. Quan* ,Eutectic phase strengthening and strain rate sensitivity behaviors of AZ80 magnesium alloyMaterials Science and Engineering: A ,770,138,548,(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 179

192. De-Gang Xie , Rong-Rong Zhang , Zhi-Yu Nie , Jing Li , Evan Ma , Ju Li, Zhi-Wei ShanDeformation mechanism maps for sub-micron sized aluminumACTA Materialia188,570-578,(2020)                                                                                                                                                                                                                                                 179

191. K. Chen, R-Q. Huang, Y. Li, S-C. Lin, W-X. Zhu, N. Tamura, J. Li, Z-W. Shan and E. Ma, Rafting-Enabled Recovery Avoids Recrystallization in 3D-Printing-Repaired SingleCrystal Superalloys, Advanced Materials, 32 ,1907164 (2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   179

190.Jian Zhou, Shunhong Zhang and Ju Li, Normal-to-topological insulator martensitic phase transition in group-IV monochal cogenides driven by light, NPG Asia Materials, 12,1 (2020)                                                                                                                                                                                                                                   179

2019

189.Yuecun Wang, Beiming Liang, Shuigang Xu, Lin Tian, Andrew Minor, Zhiwei Shan ,Tunable Anelasticity in Amorphous Si Nanowires,Nano LettersPublished Online (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   179Link

188.B. Chen, Y. Chen, K. Ding, K. Li, F. Jiao, L. Wang, X. Zeng, J. Wang, X. Shen, Wei Zhang, F. Rao, E. Ma ,Kinetics Features Conducive to Cache-Type Nonvolatile Phase-Change Memory,Chem. Mater31, 8794-8800 (2019)                                                                                                                                             179Link

187.J.-J. Wang, J. Wang, Y. -Z. Xu, T. Xin, Z. -T. Song, M. Pohlmann, M. Kaminski, L. Lu, H. -C. Du, C.-L. Jia, R. Mazzarello, M. Wuttig, Wei Zhang ,Layer‐Switching Mechanisms in Sb2Te3,Phys. Status. Solidi-RRL13, 1900320, (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  179Link

186.T.-T. Jiang, J.-J. Wang, L. Lu, C.-S. Ma, D.-L. Zhang, F. Rao, C.-L. Jia, Wei Zhang,Progressive amorphization of GeSbTe phase-change material under electron beam irradiation,APL Mater7, 081121 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  179Link

185.Wei Zhang, R. Mazzarello, E. Ma ,Phase-change materials in electronics and photonics,MRS Bulletin44, 686-690 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   179Link

184.Y. -H. Chen, L. Sun, Y. Zhou, G. M. Zewdie, V. L. Deringer, R. Mazzarello, Wei Zhang ,Chemical understanding of resistance drift suppression in Ge–Sn–Te phase-change memory materials,Journal of Materials Chemistry C, 8, 71-77(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              179Link

183.Tianyi Zhang, Chaowei Guo, Zhuangde Jiang, and Xueyong Wei ,Internal resonance between the extensional and flexural modes in micromechanical resonators,Journal of Applied Physics2019,126, 164506                                                                                                                                179Link

182.Xiaohui Ning, Jiusan Xiao, Shuqiang Jiao and Hongmin Zhu ,Anodic Dissolution of Titanium Oxycarbide TiCxO1-x with different O/C ratio,Journal of the electrochemical society2019,166(2):E22-E28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   179Link

181.Hao Shen, Eongyu Yi, Marco Amores, Lei Cheng, Nobumichi Tamura, Dilworth Y. Parkinson, Guoying Chen, Kai Chen, Marca Doeff ,Oriented porous LLZO 3D structures obtained by freeze casting for battery applications,Journal of Materials Chemistry A2019, 7, 20861–20870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   179Link

180.Chaoqi Wang, Xiang Li, Lei Jin, Peng-Han Lu, Catherine Dejoie, Wenxin Zhu, Zhenni Wang, Wei Bi, Rafal E. Dunin-Borkowski, Kai Chen, Mingshang Jin,Etching-Assisted Route to Heterophase Au Nanowires with Multiple Types of Active Surface Sites for Silane Oxidation,Nano Letters19, 9, 6363-6369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   179Link

179.Xuan Tao, Guo-Cai Lv, Jiawei Kou, Xilin Xiong, Alex A. Volinsky, Ching-Shun Ku, Kai Chen, Yan-Jing Su ,Synchrotron X-ray Laue diffraction study of hydrogen-induced blisters on iron grain boundaries,Scripta Materialia2019, 169, 82-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   179Link

178.Yoon Hwa, Eongyu Yi, Hao Shen, Younghun Sung, Jiawei Kou, Kai Chen, Dilworth Y Parkinson, Marca M Doeff, Elton J Cairns ,Three-dimensionally aligned sulfur electrodes by directional freeze tape casting, Nano Letters19, 7, 4731-4737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  179Link

177.Cheng Wang, Qiuliang Li, Xin Zhou, Wenxin Zhu, Runqiu Huang, Zhihao Pan, Kai Chen, Chang He ,Contrastive Studies between Laser Repairing and Plasma Arc Repairing on Single-Crystal Ni-Based Superalloy,Materials2019, 12 (7), 1172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       179Link

176.Xinfeng Li, Jin Zhang, Qinqin Fu, Eiji Akiyama, Xiaolong Song, Sicong Shen, Qizhen Lia ,Hydrogen embrittlement of high strength steam turbine last stage blade steels: Comparison between PH17-4 steel and PH13-8Mo steel,Materials Science & Engineering A2019、472、353–363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      179Link

175.Chao Lv, YanHua Wang, Xingmin Huang,Lei Zhang, QinQin Fu, Min Wu, and Juan ZhangThe Novel Combination of Strength and Ductility in 0.4C-7Mn-3.2Al Medium Manganese Steel by Intercritical Annealing,steel research2019, 1900228                                                                                                                              179Link

174.Zhanwei Yuan , Wenbin Tian , Fuguo Li , Qinqin Fu  , Yongbiao Hu ,Microstructure and Properties of High-entropy alloy reinforced Aluminum matrix composites by spark plasma sinteringJournal of Alloys and Compounds2019, 806 , 901-908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       179Link

173.Junfeng Cui, Zhenyu Zhang, Dongdong Liu, Danlizhang, etc.al ,Unprecedented Piezoresistance Coefficient in Strained Silicon Carbide, Nano Letters19(9) · August 2019,6569-6576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      179Link

172.Bo-Yu Liu, K. Eswar Prasad, Nan Yang, Fei Liu, Zhi-Wei Shan ,In-situ quantitative TEM investigation on the dynamic evolution of individual twin boundary in magnesium under cyclic loading, Acta Materialia2019, 179: 414-423                                                                                                                              179Link

171.Wang YB, Yang PJ, Sun X, Zhang HL, Han WZ ,Fracture along deformation twin boundary in small-volume Fe40Mn40Co10Cr10 high entropy alloy, Advanced Engineering Materials21 (2019) 1801266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      179Link

170.Liu SM, Li SH, Han WZ*,Effect of ordered helium bubbles on deformation and fracture behavior of alpha-Zr, Journal of Materials Science & Technology35 (2019) 1466-1472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      179Link

169.Li SH, Li JT, Han WZ* ,Radiation-induced helium bubbles in metals, Materials12 (2019) 1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      179Link

168.刘思冕,韩卫忠*,金属材料界面与辐照缺陷交互作用机理物理学报68 (2019) 137901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      179Link

167.Yang PJ, Li QJ, Han WZ*, Li J, Ma E*.,Designing solid solution hardening to retain uniform ductility while quadrupling yield strength, Acta Materialia179 (2019) 107-118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     179Link

166.Akshay Singh, Yifei Li, Balint Fodor, Laszlo Makai, Jian Zhou, Haowei Xu, Austin J. Akey, Ju Li, Rafael Jaramillo ,Near-infrared optical properties and proposed phase-change usefulness of transition metal disulfides, Appl. Phys. Lett.115, 161902 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      179Link

165.Joseph Teprovich, Jason Weeks, Patrick Ward, Spencer Tinkey, Chenxi Huang, Jian Zhou, Ragaiy Zidan, Puru Jena,Hydrogenated C60 as high-capacity stable anode materials for Li-ion batteries, ACS Appl. Energy Mater.,2, 6453 (2019)                                                                                                                             179Link

164.Haowei Xu, Jian Zhou, Yifei Li, R. Jaramillo, Ju Li ,Optomechanical control of stacking patterns of h-BN bilayer,Nano Res.12, 2634 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      179Link

163.Chengxi Huang, Junsheng Feng, Jian Zhou, Hongjun Xiang, Kaiming Deng, Erjun Kan ,Ultra-high-temperature Ferromagnetism in Intrinsic Tetrahedral Semiconductors, J. Am. Chem. Soc.141, 12413 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                         179Link

162.Yaguang Guo, Cunzhi Zhang, Jian Zhou, Qian Wang, Puru Jena ,Lattice dynamic and instability in pentasilicene: A light single-element ferroelectric material with high Curie temperaturePhys. Rev. Appl.11, 064063 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                          179Link

161.W. Kuang, G. S. Was ,he effect of grain boundary structure on the intergranular degradation behavior of solution annealed alloy 690 in high temperature, hydrogenated waterActa Materialia182 (2020) 120-130                                                                                                                                                                                                                                                          179Link

160.赵宇航, 周根树, 王利斌,季 璐,石墨烯增强增韧氧化锆陶瓷的机制, 材料热处理学报Vol . 40 No . 9:8-13                                                                                                                              179Link

159.程逸明,柘雷锋,周根树,康喜唐,楚志兵,李强 ,不锈钢管坯热扩孔用剪切环形状研究模具制造2019,No.,10:31-33                                                                                                                              179Link

158.程逸明,柘雷锋,周根树,康喜唐,楚志兵,李强 ,挤压针与管坯长度配合对挤压管前端的影响, 铸造设备与工艺2019,No.4:38-40                                                                                                                             179Link

157.Y.C. Li,Y. Ren,and G.S. Zhou ,A High Corrosion-Resistant Al2O3/MgO Composite Coating on Magnesium Alloy AZ33 by Chemical Conversion, CORROSION2019 • Vol. 75 • Issue 4 :335-339                                                                                                                               179Link

156.Lei-Feng Tuo,Gen-Shu Zhou,Zhi-Qiang Yu,Xi-Tang Kang,Bo-Wen Wang,Extrusion process of 304L H-shaped stainless steel used in passiveresidual heat removal heat exchanger, NUCL SCI TECH(2019) 30:61                                                                                                                                                                                                                                                          179Link

155. Wenjun Kuang,Gary S.Wasb,A high-resolution characterization of the initiation of stress corrosion crack in Alloy 690 in simulated pressurized water reactor primary water, Corrosion Science,DOI.org/10.1016/j.corsci.2019.108243(2019).                                                                                                                             179Link

154. Wenjun Kuang,Justin Hesterberg,Gary S.Wasb,The effect of post-irradiation annealing on the stress corrosion crack growth rate of neutron-irradiated 304L stainless steel in boiling water reactor environment, Corrosion Science,DOI.org/10.1016/j.corsci.2019.108183(2019).                                                                                                                             179Link

153. De-Gang Xie, Zhi-Yu Nie, Shuhei Shinzato, Yue-Qing Yang, Feng-Xian Liu, Shigenobu Ogata, Ju Li, Evan Ma , Zhi-Wei Shan,Controlled growth of single-crystalline metal nanowires via thermomigration across a nanoscale junction, Nature Communications, 10:4478,Doi.org/10.1038/s41467-019-12416-x (2019).                                                                                                                             179Link

152. Keyuan Ding, Jiangjing Wang, Yuxing Zhou, He Tian, Lu Lu, Riccardo Mazzarello, Chunlin Jia, Wei Zhang, Feng Rao, Evan Ma,Phase-change heterostructure enables ultralow noise and drift for memory operation, Science,DOI: 10.1126/science.aay0291 (2019).                                                                                                                             179  Link

151. Jie-Wen Zhang, Irene J. Beyerlein, and Wei-Zhong Han,Hierarchical 3D Nanolayered Duplex-Phase Zr with High Strength, Strain Hardening, and Ductility, Phys. Rev. Lett. 122, 255501 (2019).                                                                                                                              179 Link

150.Bo-Yu Liu, Fei Liu,Nan Yang,Xiao-Bo Zhai,Lei Zhang,Yang Yang,Bin Li,Ju Li,Evan Ma,Jian-Feng Nie,Zhi-Wei Shan, Large plasticity in magnesium mediated by pyramidal dislocations, Science, 365, 73–75 (2019).                                                                                                                              179 Link 

149. F. Rao, W. Zhang and E. Ma, Catching structural transitions in liquids,Science, 364, 1032-1033 (2019)                                                                                                                             179 Link 

148. S.Y. Sun, T. Hussain, W. Zhang and A. Karton, Blue phosphorene monolayers as potential nano sensors for volatile organic compounds under point defects, Applied Surface Science, 486, 52-57 (2019)                                                                                                                               179 Link 

147. W. Zhang and M. Wuttig, Phase Change Materials and Superlattices for Non-Volatile Memories, Physica Status Solidi ,RRL ,13, 1900130 (2019)                                                                                                                             179 Link 

146. G.M. Zewdie, Y.X. Zhou, L. Sun, F. Rao, V. L. Deringer, R.Mazzarello and W. Zhang, Chemical design principles for cache-type Sc-Sb-Te phase-change memory materials, Chemistry of Materials, 31,4008-4015 (2019).                                                                                                                             179 Link 

145.J. Zhang, F. Sun, Z. Chen, Y. Yang, B. Shen, J. Li and F. Prima, Strong and ductile beta Ti-18Zr-13 Mo alloy with multimodal twinning, Materials Research Letters,7,6, 251-257 (2019)                                                                                                                             179 Link

144. Z. W. Hu, M. Wang, C. W. Guo, Z. W. Shan, J. Li and W. Z. Han, Graphene-coated tungsten nanowires deliver unprecedented modulus and strength, Materials Research Letters, 7,2, 47-52 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                          179 Link 

143. 王疆靖,蒋婷婷,田 琳,张丹利,张 伟,电子束辐照对锗锑碲非晶薄膜影响的研究,中国材料进展2,,10-115(2019)                                                                                                                             179 Link 

142. P. J. Yang, Q. J. Li, T. Tsuru, S. Ogata, J. W. Zhang, H. W. Sheng, Z. W. Shan, G. Sha, W. Z. Han, J. Li and E. Ma, Mechanism of hardening and damage initiation in oxygen embrittlement of body-centred-cubic niobium, Acta Materialia, 168 ,331-342 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     179 Link 

141.  S. H. Li, J. Zhang and W. Z. Han, Helium bubbles enhance strength and ductility in small-volume Al-4Cu alloys, Scripta Materialia, 165 ,112-116 (2019)                                                                                                                             179 Link 

140. W. Zhang, R. Mazzarello, M. Wuttig and E. Ma, Designing crystallization in phase-change materials for universal memory and neuro-inspired computing, Nature Reviews Materials, 4 ,150-168 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                         179  Link 

2018

139. A Bo, K Chen, E Pickering, H Zhan, J Bell, A Du, Y Zhang, X Wang, H Zhu, ZW Shan, and YT Gu, Atypical Defect Motions in Brittle Layered Sodium Titanate Nanowires, The Journal Of Physical Chemistry Letters, 9 (20), 6052-6059(2018)                                                                                                                                                                                                                                                         179 Link 

138.  MP Popovic, K Chen, H Shen, CV Stan, DL Olmsted, N Tamura, M Asta, MD Abad, P Hosemann, A study of deformation and strain induced in bulk by the oxide layers formation on a Fe-Cr-Al alloy in high-temperature liquid Pb-Bi eutectic, Acta Materialia, 151, 301-309(2018)                                                                                                                                                                                                                                                         179 Link

137. G Zhou, J Kou, Y Li, W Zhu, K Chen, N Tamura, Quantitative Scanning Laue Diffraction Microscopy: application to the study of 3D printed nickel-based superalloys, Quantum Beam Science, 2 (2), 13(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 179 Link

136. Y Li, K Chen, N Tamura, Mechanism of heat affected zone cracking in Ni-based superalloy DZ125L fabricated by laser 3D printing technique, Materials & Design, 150, 171-181(2018)                                                                                                                                                                                                                                                         179 Link 

135. 李 巨,单智伟,马 恩,弹性应变工程,中国材料进展,12,,941-948(2018)                                                                                                                             179 Link 

 134. H. Fang, J. Zhou and P. Jena, Super-alkalis as building blocks of one-dimensional hierarchical electrides, Nanoscale, 10, 22963 (2018)                                                                                                                             179 Link

133. J. Zhou, H. Xu, Y. Li, R. Jaramillo and J. Li, Opto-Mechanics Driven Fast Martensitic Transition in Two-Dimensional Materials, Nano Letters, 18, 7794 (2018)                                                                                                                              179 Link 

132. C. Huang, K. Deng, J. Zhou and E. Kan, Atomically dispersed tungsten on metal halide monolayer as a ferromagnetic Chern insulator, Physical Review B, 98, 115424 (2018)                                                                                                                             179 Link 

131. L. G. Qin, H. X. Wu, J. D. Guo, X. N. Feng, G. N. Dong, J. Y. Shao, Q. F. Zeng, Y. L. Zhang and Y. B. Qin, Fabricating hierarchical micro and nano structures on implantable Co–Cr–Mo alloy for tissue engineering by one-step laser ablation, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 161, 628-635 (2018)                                                                                                                             179 Link 

130. H. C. Zhang, Y. Meng, L. F. Song, L. Q. Luo, Y. B. Qin, N. Han, Z. X. Yang, L. Liu,J. C. Ho and F. Y. Wang, High-performance enhancement-mode thin-film transistors based on Mg-doped In2O3 nanofiber networks, Nano Research, 11, 1227-1237 (2018)                                                                                                                               179 Link 

129. L. G. Qin, X. N. Feng, M. Hafezi, Y. L. Zhang, J. D. Guo, G. N. Dong,Y.B. Qin, Investigating the tribological and biological performance of covalently grafted chitosan coatings on Co–Cr–Mo alloy, Tribology International, 127, 302-312 (2018)                                                                                                                                                                                                                                                          Link 

128. I. Ronneberger, Y. H. Chen, W. Zhang and R. Mazzarello, Local Structural Origin of the Crystallization Tendency of Pure and Alloyed Sb, Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, 27,  (2018)                                                                                                                                179 Link 

127. Y. Feng, W. Y. Li, C.W.Guo, M. J. Gong and K. Yang, Mechanical property improvement induced by nanoscaled deformation twins in cold-sprayed Cu coatings, Materials Science & Engineering A, 727, 119–122 (2018)                                                                                                                               179 Link 

126. L. P. Mo, C. W. Guo, Z. Zhou, F. S. Wu, C. Q. Liu, Microstructural evolution of Cu–Sn–Ni compounds in full intermetallic micro-joint and in situ micro-bending test, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29, 11920–11929 (2018)                                                                                                                             179Link 

125. Z. Y.Li, X. F. Qi, L. J. Liu and G. S. Zhou, Numerical study of melt flow under the influence of heater-generating magnetic field during directional solidification of silicon ingots, JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, 484, 78-85 (2018)                                                                                                                               179 Link 

124. Y. C. Wang, B. Y. Liu, X. A. Zhao, X. H. Zhang, Y. C. Miao, N. Yang, B. Yang, L. Q. Zhang, W. J. Kuang, J. Li, E. Ma and Z. W. Shan, Turning a native or corroded Mg alloy surface into an anti-corrosion coating in excited CO2, Nature Communications, 9 (2018)                                                                                                                               Link 

123. L. Yang, L.Y Sun, R. Zhang, Y. Xu, X. Ning, Y. Qin, L. N. Ramasubramanian, J. Li and Z.  W. Shan, Reduced expansion and improved full-cell cycling of a SnOx#C embedded structure for lithium-ion battery, J. Mater. Chem. A, 6, 15738-15746 (2018)                                                                                                                               Link 

122. L. Y. Sun, L. Yang, J. Li, R. L. Narayan, X. H. Ning, Superior full-cell cycling and rate performance achieved by carbon coated hollow Fe3O4 nanoellipsoids for lithium ion battery, Electrochimica Acta, 228, 71-81 (2018)                                                                                                                              Link

 121. M. Wang., I. J. Beyerlein., J. Zhang., W. Z. Han, Defect-interface interactions in irradiated Cu/Ag nanocomposites, Acta Materialia, 160, 211-223 (2018)                                                                                                                              Link 

120. W. Zhang and E. Ma, Phase-change memory: Single-element glass to record data, Nature Materials, 17, 654-655 (2018)                                                                                                                               Link 

119. I. Ronneberger,  W. Zhang and R. Mazzarello, Crystal growth of Ge2Sb2Te5 at high temperatures, MRS Communications, Doi:10.1557/mrc (2018)                                                                                                                              Link 

118. Y. Ren, G. S. Zhou, D. G. Li, A pre-passive state observed for the passive film formed on Alloy 625 in a hydrochloric acid solution, Applied Surface Science, 431, 197-201 (2018)                                                                                                                               Link 

117. L. F. Tuo, G. S. Zhou, Z. Q. Yu, B. Wang, J. Wei, J. J. Li, Extrusion process of 316LN L-shape stainless steel and manufacture process of ITER side correction coil boxFusion Engineering and Design, 135, 15-23 (2018)                                                                                                                               Link 

116. J. Zhang, L. Liao, J. X. Zhu, X. Wan, M. Xie, H. Zhang, M. Zhang, L. Lu, H. Yang, D. Jing, X. Liu, S. Yu, X. L. Lu, C. Chen, Z. Shan and M. Wang, Osteochondral Interface Stiffening in Mandibular Condylar Osteoarthritis, Journal of Dental Research, 97(5), 563–570 (2018)                                                                                                                              Link

 115. L. Ren, W. L. Xiao, W. Z. Han, C. L. Ma and L. Zhou, Influence of duplex ageing on secondary α precipitates and mechanical properties of the near β-Ti alloy Ti-55531, Materials Characterization, 144, 1-8 (2018)                                                                                                                              Link 

114. Y. Yang, A. Kushima, W. Z. Han, H. Xin and J. Li, Liquid-Like, self-healing aluminum oxide during deformation at room temperature, Nano Letters, 18, 2492-2497 (2018)                                                                                                                               Link 

113. B. Y. Liu, N. Yang, J. Wang, M. Barnett, Y. C. Xin, D. Wu, R. L. Xin, B. Li, R. L. Narayan, J. F. Nie, J. Li, E. Ma and Z. W. Shan, Insight from in situ microscopy into which precipitate morphology can enable high strength in magnesium alloys, Journal of Materials Science & Technology,  34, 1061–1066 (2018)                                                                                                                             179  Link

 112. J. J. Wang, J. Wang, H. Du, L. Lu, P. C. Schmitz, J. Reindl, A. M. Mio, C. Jia, E. Ma, R. Mazzarello, M. Wuttig and W. Zhang,  Genesis and effects of swapping bi-layers in hexagonal GeSb2Te4, Chemistry of Materials,  DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b01900 (2018)                                                                                                                              Link 

111. T. Dai, Y. Zhao, X. H. Ning, N. R. Lakshmi, J. Li and Z. W. Shan, Capacity extended bismuth-antimony cathode for high-performance liquid metal battery, Journal of Power Sources381, 38-45 (2018)                                                                                                                               Link 

110. J. J. Wang, I. Ronneberger,L. Zhou, L. Lu, V. L. Deringer, B. Y. Zhang,L. Tian, H. C. Du, C. L. Jia, X. F. Qian, M. Wuttig, R. Mazzarello, and W. Zhang, Unconventional two-dimensional germanium dichalcogenides, Nanoscale10, 7363-7368 (2018)                                                                                                                               Link 

109. L. Q. Zhang, Y. S. Tang, Q. M. Peng, T. T. Yang, Q. N. Liu, Y. C. Wang, Y. F. Li, C. C. Du, Y. Sun, L. S. Cui, F. Yang, T. D. Shen, Z. W. Shan  and J. Y. Huang, Ceramic nanowelding, Nature CommunicationsDOI: 10.1038/s41467-017-02590-1 (2018)                                                                                                                                Link 

108. W. Z. Han, M. S. Ding and Z. W. Shan, Cracking behavior of helium-irradiated small-volume copper, Scripta Materialia147, 1-5 (2018)                                                                                                                               Link

86-29-82664764

86-29-82664906

campnano@gmail.com

Useful links

28 West Xianning Rd., The Building of Materials Science and Engineering, Xi'an, Shaanxi, P.R.China 710049